Články

Ako pomôcť deťom s poruchami vývinu reči?


V Slovenskej republike čoraz viac detí trpí rôznymi formami porúch vývinu reči. Jednou z mnohých je napríklad i neschopnosť používať správne jednotlivé hlásky alebo skupiny hlások v komunikácii. Dyslália patrí medzi najčastejšie poruchy schopnosti komunikovať. Znamená to, že dieťa niektoré hlásky vynecháva, zamieňa alebo zle vyslovuje. Táto porucha by sa nemala podceňovať, môže byť totiž aj prvým príznakom vážnejšieho neurologického ochorenia alebo signalizovať poruchu sluchu alebo celkového vývinu.

Všeobecne by malo platiť, že ak je reč dieťaťa nezrozumiteľná a jeho výslovnosť je niečím nápadná, mal by ho vyšetriť logopéd a pracovať s ním.  Preto sa navrhuje, aby  bola dyslália zachytávaná  a následne  odstraňovaná už v materských školách.

Na najbližšiu schôdzu NR SR preto predkladám už po druhýkrát návrh zákona o logopédoch. Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť logopedickú starostlivosť  u detí  a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou tak, že zo zákona umožníme školskému logopédovi pracovať s deťmi, ktoré to potrebujú priamo v materských školách a v základných školách, čo  napomôže k zdravému vývoju dieťaťa a jeho príprave na život v spoločnosti.

Za kľúčové považujeme práve pôsobenie školského logopéda na úrovni materských škôlok, nakoľko včasná diagnostika a následná pravidelná intervencia v prirodzenom prostredí škôlky je nevyhnutným predpokladom pre zdravý osobnostný rozvoj dieťaťa v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej a estetickej. Inými slovami, zdravý vývin reči utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie a preto by sme ho nemali zanedbať.

Zároveň by sme takto oslobodili rodičov a deti od doterajších viactýždňových čakacích lehôt na vyšetrenie u logopéda a odbremenili ich aj od nutnosti čerpať si na tento účel voľno v práci.

SME RODINA, ktorá pomáha.

Komentáre

komentárov