Články

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár rokuje so zahraničnými partnermi o Spoločnej poľnohospodárskej politike

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár rokuje so zahraničnými partnermi o Spoločnej poľnohospodárskej politike pre roky 2021 – 2027. Podporu bude hľadať aj u nových poslancov Európskeho parlamentu

 

Hnutie SME RODINA- Boris Kollár začína sériu rokovaní so zahraničnými partnermi o novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky v EÚ na roky 2021-2027. Cieľom hnutia je spoločný postup pri presadzovaní národných záujmov poľnohospodárov krajín V4. Hnutie je jediný opozičný politický subjekt, ktorý háji týmto spôsobom záujmy našich poľnohospodárov v EÚ.

V Prahe rokovali v piatok 15.3.2019 zástupcovia pracovnej skupiny pre poľnohospodárstvo hnutia SME RODINA – Boris Kollár s vedením Asociace soukromého zemědělství Českej republiky. Rokovanie sa uskutočnilo na základe strategického dokumentu „Memorandum o porozumení a spolupráci”, ktorú minulý rok podpísali predseda hnutia  Boris Kollár a predseda ASZ ČR Josef Stehlík. Rokovanie viedol tímlíder pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Dr. Jaroslav Karahuta.

Hnutie Sme rodina prinieslo do Prahy návrhy riešení, ktoré vypracovali odborníci hnutia a boli schválené na programovej konferencii hnutia. Obidve partnerské strany hľadali zhodu v smerovaní budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky ES (SPP) po roku 2021. Ten začali pripravovať obe národné ministerstvá.

Partnerské strany sa jednoznačne zhodli na tom, že jednou z priorít v novej spoločnej poľnohospodárskej politike bude starostlivosť o kvalitu pôdy, trvalá udržateľnosť hospodárenia na pôde a rozvoj vidieka .

V oblasti priamych platieb budú slovenskí a českí partneri trvať na tom, aby bolo na území Európskej únie zavedené trvalé stropovanie v maximálnej čiastke 100 000 eur. Maximálna redistribučná platba by mala byť na plochy poľnohospodársky využiteľnej pôdy aspoň do rozlohy 100 ha. Stropovanie by malo byť realizované na inštitút konečného užívateľa výhod, nie na poľnohospodársky podnik. Tým sa zamedzí špekulatívnemu poberaniu dotácií na viacero firiem jedného vlastníka.

Obe strany nesúhlasia s krátením rozpočtu pre poľnohospodárstvo ES, tak, že I. pilier bude navýšený v SR o 1,6%, resp. o 4% (ČR) a II. pilier bude krátený o 16% (s výnimkou investičných projektov a ekoschém). Presuny medzi oboma piliermi budú pravdepodobne možné len do 15%, pričom Sme rodina navrhuje,  vzhľadom k potrebám rozvoja vidieka SR, aby bola suma aspoň 20%. Spoločné negatívne stanovisko sme zaujali aj k informácii o pripravovanom krátení počtu hospodárskych zvierat. Vzhľadom k tomu, že stavy hospodárskym zvierat v SR  a ČR prešli za posledných 15 rokov výraznou redukciou, je takýto návrh hazardom so živočíšnou výrobou v oboch krajinách. Obe strany budú hľadať podporu u poslancov Európskeho parlamentu, aby sa redukcia týkala iba štátov, u ktorých došlo k ich výrazným nárastom a ako ukazovateľ redukcie by mal byť jasný koeficient vzťahujúci sa k 100 ha poľnohospodársky využiteľnej pôdy, resp. k počtu obyvateľov.

V oblasti riadenia rizík sú českí poľnohospodári zvýhodnení v I. pilieri tým, že platcovia poistného sa môžu uchádzať až o 50% podporu zo strany štátu.  Kým na Slovensku je takáto podpora iba v rovine úvah, českí úradníci už pripravujú II. pilier, ako pomoc pri poistení ťažko poistiteľných rizík. Česká strana ocenila viaceré legislatívne dokumenty, ktoré sú platné na území SR, aj keď sa neuplatňuje ich využívanie v plnej miere.

Aj napriek tomu, že strategické plány majú byť odovzdané do Bruselu do konca roku 2019, definitívnu podobu novej SPP na roky 2021 – 2027 udá až nový parlament a preto nás pravdepodobne čaká 1-2 ročné prechodné obdobie, bez stanovených kritérií na čerpanie dotačných prostriedkov z EÚ. Hnutie Sme Rodina plánuje aj ďalšie medzinárodné rokovania. Tie budú postupne prebiehať v ostatných štátoch V4 a nechýbať bude ani Rakúsko a Rumunsko, prípadne ďalšie štáty EÚ.

 

Tlačové oddelenie

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár

Komentáre

komentárov