Články

OBRNENÉ TRANSPORTÉRY NAMIESTO VZDELANIA?

Slovenské školstvo má veľa problémov. Demotivovaných a nezaplatených vedcov a pedagógov, klesajúcu úroveň výsledkov žiakov v medzinárodných porovnaniach, nedostatok učebníc, absentujúcu obsahovú reformu, nevyhovujúcu štruktúru základných a stredných škôl, málo konkurencieschopné vysoké školstvo.

Vzdelanie alebo transportery

V posledných mesiacoch sme taktiež boli svedkami nepochopiteľnej paralýzy Slovenskej akadémie vied a stále veľmi otázneho rozdeľovania eurofondov na vedu a výskum. Nemenej dôležitým problémom je fyzická a morálna zastaranosť školských budov a internátov. Objem finančných prostriedkov, ktoré Slovenská republika vynakladá na vedu a výskum, je v pomere k HDP jedným z najnižších spomedzi krajín EÚ. Slovenská republika zamestnáva v sektore vedy a výskumu výrazne menej zamestnancov ako porovnateľné štáty.

V počte patentov na HDP zaostáva Slovenská republika tiež, pričom v roku 2016 bola Slovenská republika v tomto ukazovateli druhá najhoršia v rámci krajín EÚ. Podpriemerné hodnoty dosahuje Slovenská republika v porovnaní s priemerom krajín EÚ aj v počte vedeckých publikácií a ich citácií. V úspešnosti čerpania prostriedkov programu Horizont 2020 (v súhrne do marca 2018) je Slovenská republika z 28 štátov EÚ až na 25. mieste.

Vládou navrhovaný rozpočet pre vysoké školy nevytvára základne podmienky na zlepšovanie kvality vzdelávacej a výskumnej činnosti a konkurencieschopnosti verejných vysokých škôl v medzinárodnom rozmere. Hnutie SME RODINA – Boris Kollár bude presadzovať finančné posilnenie a administratívne zjednodušenie grantového financovania základného a aplikovaného vedeckého výskumu za účelom zvýšenia kvality vedeckých výstupov, udržania najkvalitnejších mladých učiteľov a vedcov na Slovensku a merateľnej diferenciácie kvalitných a nekvalitných vysokých škôl a ľudských zdrojov na nich pôsobiacich.

Veľkým problémom nášho školstva je, že deti, ktoré to naozaj potrebujú, nemajú v škole asistentov. V roku 2018 požiadali zriaďovatelia škôl o pridelenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na 5 845 asistentov učiteľa pre 16 583 žiakov so zdravotným znevýhodnením. Od 1. septembra 2018 je podľa rezortu školstva financovaných zo štátneho rozpočtu 2 375 asistentov učiteľa, čo znamená, že približne 60% asistentov žiaci nedostanú.

Čo je pre našu vládu priorita? Ako pomáha ľuďom? Pre vládu sú prioritou obrnené transportéry a stíhačky, nie vzdelaná populácia. Navrhla som preto v parlamente, aby sa presunulo 4,5 mil. eur z ministerstva obrany do rozpočtu ministerstva školstva a účelovo sa tieto prostriedky musia viazať na zabezpečenie asistentov učiteľov. Zjednodušene povedané, namiesto jedného obrneného transportéra by sme boli schopní zafinancovať aspoň 500 asistentov učiteľov pre všetky deti, ktoré to tak veľmi potrebujú.

doc. PeadDr.  Adriana Pčolinská, PhD.
Poslankyňa NR SR a vedúca
pracovnej skupiny Školstvo

Komentáre

komentárov