Články

PENIAZE NA VÝSTAVBU DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST EXISTUJÚ, TREBA SA LEN VYVAROVAŤ MANAŽÉRSKYM CHYBÁM NA MINISTERSTVE DOPRAVY

Dopravná infraštruktúra predstavuje pre našu krajinu dôležitý faktor vo zvyšovaní konkurencieschopnosti, znižuje ekonomické rozdiely medzi regiónmi a centrálnymi trhmi EÚ, podmieňuje rozvoj cestovného ruchu, prílev zahraničných investícií, a je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života obyvateľov. „Životná úroveň“ nie je iba pomer zarobených peňazí a toho, čo si môžu obyvatelia kúpiť. Je to aj „kvalita života“ a kvalita života je tým horšia, ak aj v rozvinutých regiónoch medzi ktoré patria aj Kysuce nemajú obyvatelia k dispozícii kvalitnú infraštruktúru a ich život sa stáva neznesiteľným tým, že stoja dennodenne v kolónach. Určite sa zhodneme, že aj iné regióny Slovenska sa delia na prosperujúcejšie a zaostalejšie regióny. Teda problém Kysúc je predovšetkým v tom, že sú „relatívne“ priemyselné s blízkosťou Žiliny a MoravskoSliezkého kraja v ČR, ale pre zanedbaný rozvoj plánovanej dopravnej infraštruktúry sa práve život v tomto regióne stáva neznesiteľným.

Predseda Hnutia SME RODINA Boris Kollár využil v posledných mesiacoch svoje ústavné právo ako poslanca NR SR interpelovať ministra dopravy v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Možnosť interpelácie sme využili práve preto, lebo takto sa dajú cielene postavenými otázkami získať lepšie odpovede na naše otázky oproti informáciám na webovom sídle riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná Infraštruktúra. Na základe takto presne cielených otázok si vieme vytvoriť obraz o tom, čo sa dá a čo sa nedá zrealizovať z fondov EÚ do roku 2023 a okrem konštruktívnej kritiky aj hľadať riešenia na základe pozitívnych príkladov z minulosti.

Ministerstvo dopravy

Pán minister nám síce odpovedal na našej otázky v stanovenom rozsahu a stanovenom termíne, obsah a rozsah jeho odpovedi boli v poriadku, avšak nie sme spokojní so stavom, ktorý z interpelácie vyplynul. Minulé vedenie MDV SR v rokoch 2012 – 2016 sa chválilo vysokou úspešnosťou v čerpaní fondov EÚ na výstavbu dopravnej infraštruktúry s čím súhlasíme. Aj keď pán Počiatek nie je naším vzorom, musím konštatovať, že súčasný stav je delírium v porovnaní s tým, ako by to malo fungovať.

To, že uvedené stavebné tempo ustalo nám potvrdil aj minister dopravy na základe jeho odpovede v interpelácii. Dnes sme ešte v období kedy sa môžeme prebudiť. Z odpovede na interpeláciu vyplynulo to čo sme aj predpokladali. V Kohéznom fonde, ktorého finančné prostriedky sú určené na nadradenú dopravnú infraštruktúru (D1 – D4) je síce situácia lepšia (je viac projektov zakontrahovaných a pripravených) ako v druhom fonde t. j. v Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorý je rovnako súčasťou Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, no napriek tomu nie sme schopní doriešiť a začať výstavbu dôležitých úsekov diaľnice D3 v regióne Kysúc. Sme toho názoru, že ak by súčasné vedenie použilo „know – how“ z roku 2012 – 2016, tak by sa aj tieto úseky mohli začať stavať ešte z toho programovacieho obdobia. Ak neberieme do úvahy úseky diaľnice D1 od Košíc po hranicu s Ukrajinou, tak nám chýba dokončiť cca 8 úsekov. Z toho 4 sú vo výstavbe a ďalšie 2, ktoré sú práve na Kysuciach by vo výstavbe mohli byť a byť rovnako financované z Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra. V odpovediach na interpeláciu je uvedené, že projekty, ktoré sú buď zakontrahované, alebo sa práve posudzujú, prípadne sa s nim počíta do financovania majú hodnotu o 16 % väčšiu ako sú alokované finančné prostriedky, čo vytvára pocit, že máme viac projektov ako finančných prostriedkov. V tej istej interpelácii sa zároveň tvrdí, že v minulom programovacom období rovnako NDS aj ŽSR vyčerpali cca 75 % finančných prostriedkov, ktoré boli pôvodne zakontrahované. Konkrétne NDS vyčerpala iba 74,92 %.

To, že sa nepodarilo vyčerpať zo zmlúv 100 % je v poriadku, pretože stavba je živý organizmus a na stavbe sa môžu udiať tzv. predvídateľné zmeny (urobí sa iné technické riešenie, zistí sa, že treba menej materiálu ako sa pôvodne predpokladalo, nejaké náklady sa neuznajú pri kontrole faktúr a zaplatia sa zo zdrojov NDS). To je v poriadku a to sa dialo aj pri iných vládach a deje aj v iných krajinách. Problém je až to keď sa s touto situáciou dopredu nepočíta a nie sú pripravené projekty. Podľa nášho expertného tímu by mali byť pripravené projekty minimálne v hodnote 125 % a viac oproti súčasnej alokácii, nakoľko už v minulosti NDS mala vyčerpanosť z fondov cca 75 % oproti tomu, čo predpokladali. My tvrdíme, že by mal minister mať väčšie nadkontrahovanie a toto je to „know – how“, ktoré v minulosti využilo predchádzajúce vedenie MDV SR. Pán minister, podľa môjho názoru je to, že máte nadkontrahovanie iba 16 % práve tá manažérska chyba o ktorej hovorím. Áno, môžete mi síce oponovať, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR môže nadkontrahovať iba to s čím súhlasí Ministerstvo financií SR. A preto sa Vás aj pýtam pán minister na čo čakáte? Prečo ste túto tému ešte neotvorili s pánom ministrom financií? Dokázal to Váš predchodca pán Počiatek, preto by ste sa o to mal pokúsiť aj vy! A keď nebude súhlasiť pán minister financií potom budem kritizovať nie postoj Ministerstva dopravy ale postoj Ministerstva financií. Ak by ste zo súčasného kontrahovania brali, že vyčerpáte iba cca 75 %, tak by ste zistili že máte ešte voľné finančné prostriedky. Nie je to síce dostatok na to, aby ste dokončili úseky na D3 Brodno – Kysucké Nove Mesto a Kysucké Nove Mesto – Oščadnica, ale vo výraznej miere by to pomohlo v dostavbe spomínaných úsekov a už by tu bolo vidieť že to máte manažérsky premyslené.

V uplynulých mesiacoch ste sa preslávili podporou výstavby rýchlostnej cesty R2 aj keď nemáte v prioritnej osi č. 6 dostatok zdrojov. Ja viem, že Kohézny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja sú rozdielne fondy a peniaze medzi nimi nie je možné presúvať, ale môže dôjsť k presunom v rámci jednotlivých priorít v rámci toho istého fondu. Všetkým nám je známe, že obrovské peniaze pridelené na informatizáciu nebudeme schopní vyčerpať a tak nakoniec predpokladám, že budú použité na úseky rýchlostnej cesty R2, kde máte veľa voličov. Tu je vidieť Vaše nenápadné a dobré manažérske rozhodnutie a za to Vás ani nechcem kritizovať, že nadržiavate občanom maďarskej národnosti. Kritizovať vás musím za to, že rovnakú situáciu neviete využiť aj v inej časti Slovenska. Nič viac iba rovnaký postup. Na Slovensku však naši oligarchovia nielenže diskriminujú naše obyvateľstvo, že nemôžu využívať kvalitné cesty, ale spôsobujú nám aj medzinárodnú hanbu, že Slovensko odsúva termín dostavby diaľnice D3, ktorý je dôležitý pri prepojení medzinárodného tranzitného dopravného koridoru. Pýtam sa Vás pán minister, vy neviete, že na Kysuciach Vám stačí použiť úplne rovnaký postup ako na juhu Slovenska? A vôbec Vás to nič nestojí! To čo dáte Kysučanom zároveň neberiete občanom južných okresov. Pán minister, Hnutie Sme rodina je za konštruktívnu a odbornú debatu a preto Vás žiadam, aby sa Ministerstvo dopravy a výstavby rozhýbalo kým je čas.

JUDr. MILOŠ SVRČEK, PhD., LL.M.
Vedúci pracovnej skupiny Doprava
Generálny manažér hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Komentáre

komentárov