Články

Prečo sme podporili zmenu zákona o zdravotníckych pracovníkoch

Nakoľko sme dostali niekoľko správ so žiadosťou o vysvetlenie, prečo sme podporili zmenu zákona o zdravotníckych pracovníkoch, tu je vysvetlenie:

Na Slovensku ale aj v Čechách bol pred rokom 2004 dostatok vysoko kvalifikovaných zdravotných sestier. Ich výučbu zabezpečovali stredné zdravotné školy.
Pri implementácii smernice Európskeho parlamentu a Rady z roku 2005 došlo k chybnej interpretácii tohto dokumentu. Niektoré predstaviteľky Komory sestier a pôrodných asistentiek presviedčali verejnosť, že zdravotná sestra musí mať vysokú školu, nakoľko to vyžaduje smernica EU.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES článok 31 ods. 1 a 3+
Príloha V bod 5.2.1(str-L255/111)
Oddiel 3
Sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť
Článok 31
Odborná príprava sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť
1. Pripustenie sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť k odbornej príprave je podmienené ukončením desat’ročného všeobecného vzdelania potvrdeným diplomom, osvedčením alebo iným dokladom, ktorý vydali príslušné orgány v členskom štáte alebo osvedčením potvrdzujúcim úspešné zloženie prijímacej skúšky do školy ošetrovateliek na rovnocennej úrovni.
2. Odborná príprava sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivost‘ predstavuje najmenej tri roky štúdia alebo 4 600 hodín teoretickej a klinickej odbornej prípravy, z čoho teoretická odborná príprava predstavuje najmenej jednu tretinu a klinická odborná príprava najmenej jednu polovicu odbornej prípravy.
Členské štáty môžu udeliť‘ čiastočné výnimky osobám, ktoré získali časť‘ odbornej prípravy v kurzoch, ktoré sú najmenej na rovnocennej úrovni.

V krajinách EU je systém vzdelávania nastavený tak, že po 10 rokoch štúdia študent získava všeobecné vzdelanie.

Následne nastupuje na high school( v preklade stredná škola) , čo bolo nesprávne vyhodnotené ako vysoká škola. Z tohto dôvodu začali mnohí študenti uprednostňovať školy, ktoré im umožňovali získať vysokoškolské vzdelanie s titulom Bc. alebo Mgr.
Stredné zdravotné školy strácali na atraktivite a išli do útlmu aj napriek tomu, že vychovávali vysoko kvalifikované zdravotné sestry, vďaka ktorým je aj dnes zabezpečovaná vynikajúca zdravotná starostlivosť o pacienta.
Na denné vysokoškolské štúdium sa môžu v súčasnosti prihlásiť všetci absolventi, ktorí získali maturitné vysvedčenie, čiže aj absolventi elektrotechnickej či poľnohospodárskej školy. Po 3 rokoch denného štúdia na vysokej škole ošetrovateľstva získavajú titul Bc. Podľa niektorých predstaviteliek Komory to sú tie pravé a erudované zdravotné sestry, lebo majú vysokú školu.
Zdravotnícki asistenti boli tabuľkovo zaradení spolu so sanitárom do skupiny sanitár / zdravotný asistent. Pre toto zaradenie a spoločenské postavenie z 10 000 absolventov stredných zdravotníckych škôl zostalo pracovať v zdravotníctve iba okolo 2200 absolventov. Väčšina z nich si našla inú prácu, alebo vykonávajú prácu v zahraničí. Nakoľko zdravotnícki asistenti boli odborne vzdelanejší než sanitári, Ministerstvo zdravotníctva pristúpilo v súlade so vzdelávacím procesom k zmene legislatívy. Vyhláškou 28/2017 s účinnosťou od 1.3.2017 rozšírilo kompetencie zdravotníckym asistentom a to aj napriek nesúhlasu vedeniu komory zdravotných sestier a pôrodných asistentiek.

S ktorými kompetenciami nesúhlasil vedenie komory ?
– Pracuje s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia
– Zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie uskutočnené zdravotné výkony a na základe zdravotnej dokumentácie vykazuje činnosti pre potreby ZP a štatistiky
– Poúča osobu o základnej starostlivosti súvisiacej s uspokojovaním biologických potrieb
– Na základe indikácie lekára samostatne
– Odoberá kapilárnu krv okrem krvi na acidobázickú rovnováhu
– Podáva inzulín podkožne
– Podáva nízko molekulárny heparín podkožne ( pacienti si bežne sami aplikujú inzulín alebo nízko molekulárny heparín )
– Odoberá venóznu krv na vyšetrenie z periférneho cievneho systému
– Podáva stravu sondou
– Zdravot. asistent ( okrem ) novorodencov spolupracuje s lekárom napríklad pri preväzoch, drobných chirurgických výkonov, pri ošetrovaní drénov ( pred rozšírením kompetencií mohol asistovať len zdravotnej sestre )

Na základe uvedených skutočnosti inicioval Výbor NR SR pre zdravotníctvo rokovania s Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorého súčasťou bola aj ministerská sestra. Tieto rokovania neviedli k žiadnej dohode. Ministerská sestra vždy trvala len na vysokoškolskom štúdiu zdravotných sestier.
Rokovali sme opakovane aj s členmi výboru pre zdravotníctvo Českej republiky o ich skúsenostiach so zavedením praktickej sestry.
Po týchto rokovaniach sme dospeli k väčšinovému názoru upraviť absolventom stredných zdravotných škôl aj ich spoločenské postavenie , ktoré zodpovedá ich vzdelaniu s rozšírenými kompetenciami a premenovať zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru. Praktická sestra môže s lekárom alebo so zdravotnou sestrou či pôrodnou asistentkou pracovať na ambulancii ale aj pri lôžku pacienta. Nemá všetky kompetencie ako zdravotná sestra či pôrodná asistentka. Našim zámerom je aby len absolventi stredných zdravotných škôl mohli pokračovať v ďalšom štúdiu popri zamestnaní a to buď ako diplomovaná zdravotná sestra či absolvovať vysokoškolské štúdium popri zamestnaní na vysokej škole a stať sa akceptovanou zdravotnou sestrou aj v krajinách EU.

Čo je cieľom zmeny názvu na praktickú sestru :

– po rozšírení kompetencií názov vystihuje ich pracovnú náplň, a zlepšuje ich spoločenské postavenie
– Očakávame tak ako v Čechách že sa zvýši záujem o štúdiu na strednej zdravotnej škole ( zdravotné školy už pripravili zmeny v študijných plánov v súlade s rozšírenými kompetenciami )
– Sme presvedčení že praktické sestry budú mať záujem pokračovať v ďalšom štúdiu popri zamestnaní, čím by sa stali aj medzinárodne uznané zdravotné sestry.
– Chceme aby praktická sestra bola aj patrične finančne ohodnotená, aby sa jej oplatilo nielen zostať v zdravotníctve ale aj pokračovať v ďalšom štúdiu.
– prvoradým záujmom je aby pacient dostal kvalifikovanú ale v neposlednom rade aj ľudskú starostlivosť.

Komentáre

komentárov