Články

Špecializovaná pracovná skupina bude odhaľovať týranie zvierat

Bratislava 21. januára 2021
Predseda Výboru NR SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta zorganizoval prvé zasadnutie pracovnej skupiny pre oblasť veterinárnej starostlivosti a ochrany zvierat.

Z iniciatívy poslanca NR SR a zároveň predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslava Karahuta prijatím menovacích dekrétov členov PS dnes prvý krát v histórii Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ale aj v histórii Slovenskej republiky, uviedli do života celoslovenskú špecializovanú pracovnú skupinu odborníkov pre oblasť veterinárnej starostlivosti a ochrany zvierat. „Pracovnú skupinu sme pripravovali od jesene minulého roku, čiže sme venovali dostatok času precíznemu výberu jej členov a jej obsahu.“ doplnil poslanec NR SR Jaroslav Karahuta.

Cieľom pracovnej skupiny pre veterinárnu starostlivosť a ochranu zvierat má byť prostredníctvom legislatívnych, systémových a procesných opatrení zabezpečiť vyššiu úroveň starostlivosti a ochrany zvierat v oblastiach- vymožiteľnosti práva, veterinárnej starostlivosti, chovateľskej starostlivosti s dôrazom na welfare zvierat, inštitucionálneho posilnenia štátnej správy, riešenia právnych aspektov vlastníctva, držby a využitia zvierat, trestno-právnej zodpovednosti páchateľov – majiteľov, držiteľov, ale aj cudzích osôb, odbornej prípravy, poradenstva, vzdelávania a osvety, prepojenia štátnej správy a neziskového sektora – čiže organizácií zameraných na starostlivosť, ochranu a pomoc zvieratám.

Podľa predsedu Výboru špecializovaná pracovná skupina reaguje na dlhodobú spoločenskú objednávku odbornej, ale aj laickej verejnosti v oblasti zmien v prístupe k starostlivosti a ochrane zvierat.

„Založením PS spájame sily, aby sme prepojili legislatívu s vymožiteľnosťou práva a ochranou zvierat v praxi. Pozornosť sa za posledné obdobie sústredila, bohužiaľ, predovšetkým na ochranu spoločenských zvierat. Ak však hovoríme o zvieratách a ich ochrane, musíme pozornosť venovať aj hospodárskym zvieratám, pretože aj keď sú súčasťou nášho potravinového reťazca, zaslúžia si tiež náležitú starostlivosť v oblasti chovateľských podmienok, veterinárnej starostlivosti a výživy ako spoločenské zvieratá, a aby sa s nimi zaobchádzalo citlivo a slušne, v zmysle platných zákonov, predpisov a nariadení.“ zdôraznil Jaroslav Karahuta.

Rovnako nechcú zabúdať na voľne žijúce, laboratórne a exotické zvieratá, kde sa rozmohli nelegálne praktiky s ich zabíjaním a obchodovaním.

„Nesmieme viac zatvárať oči, zľahčovať, či zakrývať problémy, týkajúce sa týrania a zanedbávania zvierat, ich nelegálneho predaja, množenia a zabíjania, ale, musíme urgentne
hľadať efektívne riešenia, aby zákon platil rovnako pre všetkých bez rozdielu na materiálne, spoločenské a sociálne postavenie.“ povedal predseda Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta. Výnimočnosť tejto špecializovanej pracovnej skupiny má byť aj v tom, že jednotlivých
členov nespájajú politické názory, materiálne prepojenie, ani náboženské presvedčenie. Účasť v pracovnej skupine je dobrovoľná a bez nároku na finančnú odmenu. Pracovná skupina má do marca predstaviť legislatívny plán, zverejniť ich štatút a ciele na obdobie troch nasledujúcich rokov. Plán činnosti sa má opierať o riešenie aktuálnych, ale aj dlhotrvajúcich a neriešených problémov v oblasti starostlivosti a ochrany zvierat na Slovensku.

„Vďaka vám, zástupcom médií sa verejnosť, ale aj my legislatívci dozvedáme o prípadoch, keď je na zvieratách páchaná neprávosť a zlo. Len vďaka médiám sa riešia mnohé kauzy, spojené s týraním zvierat. Pevne preto verím, že sa tiež stanete našimi priaznivcami a pomôžete nám vyslať verejnosti, ale hlavne tým, ktorí svojim konaním porušujú zákon a ubližujú zvieratám SIGNÁL , že odteraz sa bude radikálne meniť pohľad a prístup k ich činom.“ povedal na záver poslanec NR SR za hnutie Sme rodina Jaroslav Karahuta.

Komentáre

komentárov