Články

TS:Návrh zákona z dielne SME RODINA – Boris Kollár pomôže matkám, ktorým zomreli deti po pochybení lekárov

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Návrh zákona z dielne SME RODINA – Boris Kollár
pomôže matkám, ktorým zomreli deti po pochybení lekárov

 

Bratislava, 25. apríl 2019

Matky, ktorým zomrelo dieťa po pochybeniach pri  poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa nevedia dlhé roky dovolať spravodlivosti. Prax ukázala, že po smrti blízkej osoby sa pozostalí stretávajú s byrokratickými prekážkami, aj keď sú presvedčení, že ich zomrelému príbuznému nebola poskytnutá zodpovedajúca zdravotná starostlivosť. Poslanci hnutia SME RODINA Zuzana Šebová, Boris Kollár a Petra Krištúfková návrhom zákona o zdravotných poisťovniach chcú pomôcť pozostalým v týchto náročných životných situáciách.

 

Cieľom návrhu zákona je umožniť oprávnenej osobe, na základe písomnej žiadosti, nahliadnutie  a vyhotovenie si  fotokópie z protokolu o pitve a poskytnutie úplného výpisu z účtu poistenca  zdravotnou poisťovňou.

 

Zákon č. 581/2004 Z. z.  neumožňuje zdravotným poisťovniam vydať zdravotnú dokumentáciu (výpis z účtu poistenca) po smrti poistenca pacienta jeho príbuzným – oprávneným osobám, s odôvodnením, že smrťou poisteného poistný vzťah zanikol a zákon neupravuje možnosť zdravotnej poisťovne sprístupniť tieto údaje.

 

Poslanci za hnutie SME RODINA – Boris Kollár  navrhujú zaviesť povinnosť, aby po smrti poistenca bola zdravotná poisťovňa povinná poskytnúť úplný výpis z účtu poistenca osobe s oprávnením nahliadať do zdravotnej dokumentácie, na základe jej písomnej žiadosti.

 

Poslanci Šebová, Kollár a Krištúfková taktiež navrhujú, aby oprávnené osoby, ktoré majú oprávnenie nahliadať do zdravotnej dokumentácie po smrti pacienta, mali možnosť nahliadnuť aj do protokolu z pitvy  a vyhotoviť si z neho fotokópie.

Súčasne platný zákon upravuje vykonávanie pitvy, ale neumožňuje pozostalým oprávneným osobám získať podrobnú správu z pitvy, pretože  nie je súčasťou zdravotnej dokumentácie. Táto dokumentácia môže byť však podstatná k ustáleniu skutočnej príčiny smrti pre účely znaleckého dokazovania a sprístupňuje sa až na dožiadanie súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní. V praxi to znamená, že pozostalí sú priamo nútení podať trestné oznámenie alebo civilnú žalobu, aby sa „dostali“ k pitevnému protokolu.

Za hnutie SME RODINA – Boris Kollár, tlačové oddelenie

Komentáre

komentárov