Články

TS:Rozvoj dopravnej infraštruktúry a podpora pôdohospodárstva na východe Slovenska nemôže ostať bokom

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Rozvoj dopravnej infraštruktúry a podpora pôdohospodárstva na východe Slovenska

nemôže ostať bokom

 

Prešov, 08.12.2018

Východ krajiny čaká už desaťročia na kvalitnú infraštruktúru, ktorá umožní zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov. Chýbajúca kvalitná cestná infraštruktúra spôsobuje, že sa regióny na východe Slovenska odborne aj ľudsky vyprázdňujú. Neschopnosťou a nezáujmom súčasnej slovenskej vlády je dôležitá časť R4 od hranice s Poľskom až po Prešov, vrátane jeho severného obchvatu, stále len vo fáze prípravy.

Na regionálnej konferencii v Prešove hnutie predstavilo návrh reformy pre oblasť poľnohospodárstva a dopravy v regióne Šariša, Spiša a Horného Zemplína. Návrhy vypracovali tímlíder pre poľnohospodárstvo Jaroslav Karahuta a generálny manažér hnutia a expert hnutia pre dopravu a výstavbu Miloš Svrček spolu s členmi pracovných skupín v rámci odborného kabinetu hnutia.

„Je faktom, že regióny Šariša, Spiša, Zamaguria a Horného Zemplína bez poriadnej cestnej infraštruktúry výrazným spôsobom zaostávajú za inými regiónmi Slovenska. O tom, že Stará Ľubovňa, Svidník, Humenné sú trochu odrezané od sveta netreba hádam nikomu pripomínať, pričom mnohí mladí ľudia odtiaľ odišli a oblasť tak má nejasnú perspektívu. Je však aj zrejmé, že kompetentné štátne orgány nemajú východné úseky R4 pripravené a nie sú ani peniaze na samotnú výstavbu“, uviedol na konferencii predseda hnutia Boris Kollár.

Rýchlostná cesta R4 „Via Carpatia“ je kľúčový transeurópsky koridor, ako najkratšia cesta zo severu Európy na juh. „VIA CARPATIA je pre našu krajinu mimoriadne dôležitá, pričom výstavba uvedeného projektu je dôležitá aj z hľadiska rozvoja nadregionálnej spolupráce v európskom priestore i z pohľadu medzinárodných dopravných prepojení zo severu na juh,“ zdôraznil Miloš Svrček, tímlíder hnutia pre dopravu.

Peniaze na výstavbu na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest však chýbajú. Útvar hodnoty za peniaze na Ministerstve financií SR chce začať šetriť tak, že na východe Slovenska začať stavať diaľnice len v polovičnom profile. Takým úsekom má byť aj druhá etapa severného obchvatu Prešova, ktoré je tretie najväčšie mesto Slovenska, kde sme svedkami pravidelne kolabujúcej dopravy.

„Chýbanie kvalitnej cestnej infraštruktúry spôsobuje, že sa okresy na východe Slovenska odborne aj ľudsky vyprázdňujú. Výsledkom dlhodobého ignorovania všetkých vlád v Bratislave je nielen chýbajúca diaľnica na východ, ale aj postupný nedostatok technicky a odborne zdatných pracovníkov, ktorí by sa na východe krajiny dokázali uživiť,“ dodal tímlíder hnutia pre dopravu.

Ísť do budovania diaľnic v polovičnom profile v čase, keď nám prognózy hovoria, že sa intenzita dopravy do dvadsiatich rokov stúpne o 4000 vozidiel v priemere za deň, je podvodom na motoristoch a ľuďoch žijúcich na východe Slovenska.  Hovoriť a argumentovať spôsobom, že v prípade výstavby diaľnic a rýchlostných ciest v polovičnom profile sa ušetrí značné množstvo finančných prostriedkov je iracionálne. Výstavba v polovičnom profile, neprinesie so sebou polovičné náklady a určite so sebou neprinesie automaticky očakávaný efekt v podobe zníženia zaťaženosti problematických bodov cestnej siete dotknutých regiónov. Štát by sa mal prestať zaoberať uvažovaním o budovaní polovičných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest a uvažovať tak, aby boli benefity pre občanov hmatateľné čo najskôr a nie až o 20 rokov. Rozhodujúca pre počet jazdných pruhov a pásov diaľnice je predpokladaná intenzita dopravy, ktorú na nej možno očakávať a preto je zo strany Ministerstva dopravy a výstavby potrebné aby v rokovaniach s Útvarom hodnoty za peniaze na Ministerstve financií SR presadzovali výhradne plný profil R4.

 

Hnutie Sme rodina – Boris Kollár v rámci svojho programu v oblasti vývoja slovenskej dopravy predkladá víziu rozvoja dopravy, ktorá bude zohľadňovať očakávaný vývoj národného ako aj európskeho dopravného a výrobného priemyslu a nie ísť do pokusov v podobe budovania polovičných profilov.

„Úradníci v Bratislave sa musia zobudiť, pretrieť si oči a pochopiť, že aj na východe sú ľudia, ktorí si platia dane a ktorí od štátu očakávajú, že ich prestane diskriminovať v podobe chýbajúcej diaľnice alebo rýchlostnej cesty,“ povedal Boris Kollár a ďalej pokračoval: „Aj tam žijú motoristi, živnostníci a aj tam je potrebné budovať dôležité diaľnice a rýchlostné cesty. Mám na mysli predovšetkým začatie výstavby severojužného prepojenia na východnom Slovensku medzi Poľskom a Maďarskom (rýchlostná cesta R4).“

 

V oblasti pôdohospodárstva hnutie pod odborným vedením Jaroslava Karahutu predstavilo koncepciu rozvoja Prešovského kraja v oblasti rozvoja tradičnej poľnohospodárskej výroby s vysokou pridanou hodnotou. „Podpora rozvoja zemiakarstva, ovocinárstva, živočíšnej výroby a ich spracovania do polotovarov a hotových výrobkov je jedna z mála ciest, ako dnešným zabudnutým regiónom Šariša, Spiša a Horného Zemplína vrátiť ich dôležitosť a dôstojnosť z pohľadu zabezpečenia potravinovej bezpečnosti štátu“, uviedol Jaroslav Karahuta.

Ako strategické pre uvedené regióny vidíme podporu malého a stredného podnikania, rozvoj rodinných fariem ale hlavne investície do spracovateľských podnikov na spracovanie surovín vyprodukovaných v Prešovskom kraji. Zabezpečiť to má séria ekonomických a legislatívnych opatrení s výhľadom na 10 rokov.
Expert hnutia pre pozemkové právo a člen rady slovenského pozemkového fondu Dalibor Steindl predstavil víziu hnutia v oblasti usporiadania pozemkového chaosu, ktorý po sebe zanechali vlády SR za posledných 14 rokov. V rámci spravodlivého usporiadania pozemkových vzťahov vytvoríme novú legislatívu, ktoré zjednotí dnešnú zložitú pozemkovú legislatívu do uceleného zákona o pôde.

Nevyhnutné je usporiadanie vlastníckych  a nájomných vzťahov k pôde a jednoznačne vyplácanie dotácií iba na tú pôdu, ku ktorej má príjemca dotácii centrálne registrovaný právny vzťah vo forme vlastníckeho vzťahu, nájomnej zmluvy, alebo iného právne relevantného vzťahu.

Cieľom konferencie bolo tieto návrhy reforiem odprezentovať odbornej, ako aj laickej verejnosti a podrobiť ho následnej diskusii. V rámci workshopu prezentovali program hnutia v pôdohospodárstve taktiež poslanec Peter Pčolinský, v zahraničnej politike poslanec Ľudovít Goga a v oblasti národného hospodárstva podpredseda hnutia Dušan Doliak.

 

Za hnutie SME RODINA – Boris Kollár

Tlačové oddelenie

Odovzdanie úsekov diaľnic a rýchlostných ciest VIA CARPATIA

MAĎARSKO – rok 2022           POĽSKO –  rok 2024

SLOVENSKO – 2027/2030 ?

Komentáre

komentárov