Dozorná a rozhodcovská rada

Dozorná a rozhodcovská rada kontroluje činnosť všetkých orgánov Hnutia s celoštátnou pôsobnosť a kontrolórov okresných a miestnych organizácií vo vymedzených veciach.

DRR je tvorená troma členmi Hnutia, ktorí sú volení Snemom Hnutia na návrh Predsedu Hnutia alebo na návrh piatich delegátov Snemu Hnutia. V súčasnosti sú členmi DRR Jaroslav Karahuta, Petra Hajšelová a Eva Hudecová.

Kontrolnou činnosťou sa zisťuje objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi Hnutia, príčiny a škodlivé následky vyplývajúce zo zistených nedostatkov a zodpovednosť kontrolovaných subjektov a ich členov za zistené nedostatky.

Rozhodcovskou činnosťou sa zabezpečuje možnosť nápravy rozhodnutia o vylúčení člena z Hnutia. Podanie podnetu na kontrolu alebo rozhodnutie DRR nemá odkladný účinok. Každé rozhodnutie DRR musí byť písomne odôvodnené. Kontrolovaný orgán Hnutia alebo orgán Hnutia, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni, musí zabezpečiť súlad svojho rozhodnutia s rozhodnutím DRR.

MVDr. Karahuta Jaroslav
Predseda DRR

Mgr. Eva Hudecová
Člen DRR

JUDr. Petra Hajšelová
Člen DRR