Rozhodcovská komisia

MVDr. Karahuta Jaroslav
Predseda DRR

Mgr. Eva Hudecová
Člen DRR

JUDr. Petra Hajšelová
Člen DRR

Ing. Zuzana Šebová
Člen DRR

Mgr. Martin Dzielavský
Člen DRR

 1. Rozhodcovská komisia (v ďalšom texte len „RoK“) je najvyšší kontrolný orgán hnutia, ktorý dohliada na dodržiavanie právnych predpisov, stanov, ako aj všetkých vnútorných predpisov v rámci činnosti hnutia. RoK je povinná priebežne informovať predsedu hnutia o zistených nedostatkoch a predkladať návrhy a odporúčania na ich odstránenie.
 2. RoK ako rozhodcovský orgán rozhoduje o sporoch, ktoré môžu vzniknúť medzi orgánmi a členmi hnutia, medzi členmi hnutia navzájom, alebo medzi orgánmi hnutia navzájom, podáva záväzný výklad hnutia a rozhoduje o súlade ostatných vnútorných predpisov hnutia so stanovami. RoK je odvolacím orgánom, ktorý rozhoduje o odvolaní člena voči rozhodnutiu Predsedníctva o jeho vylúčení z hnutia.
 3. Každý člen RoK je oprávnený kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov hnutia, pričom jednotlivé orgány a členovia hnutia majú povinnosť poskytovať RoK pri jej činnosti potrebnú súčinnosť.
 4. RoK má päť členov. Členov RoK volí a odvoláva Snem hnutia. V prípade, ak klesne počet členov RoK pod stav uvedený v tomto odseku počas svojho funkčného obdobia, Predsedníctvo hnutia má právo vymenovať náhradných členov RoK do konania zasadnutia nasledujúceho snemu.
 5. Na čele RoK je predseda RoK. Predsedu a podpredsedu RoK volia členovia RoK zo svojho stredu. V prípade neprítomnosti predsedu RoK ho zastupuje podpredseda v plnom rozsahu je práv a povinností.
 6. Členovia RoK sú volení na štyri roky a ich funkčné obdobie sa končí zvolením nových členov komisie na ich miesto na riadnom sneme. Opätovná voľba je možné.
 7. Funkcia člena RoK je nezlučiteľná s funkciou predsedu hnutia, s funkciou člena Predsedníctva, s funkciou generálneho manažéra hnutia, ako aj s funkciou člena Revíznej komisie.
 8. Člen RoK sa môže vzdať funkcie pred uplynutím jeho funkčného obdobia z akýchkoľvek dôvodov a to tak, že o svojom odstúpení písomne informuje predsedu hnutia. Mandát takéhoto člena zaniká doručením informácie predsedovi. V prípade ak sa skončí funkcia členovi RoK pred uplynutím jeho funkčného obdobia, môže RoK na jeho miesto do konania najbližšieho riadneho Snemu kooptovať nového člena RoK. RoK môže kooptovať iba jedného člena.
 9. RoK je povinná upozorniť Predsedníctvo hnutia na zistené nedostatky a podávať návrhy na ich odstránenie.
 10. Členstvo v RoK je nezlučiteľné s členstvom v ostatných orgánoch hnutia.
 11. RoK je uznášaniaschopná, ak je prítomná väčšina jej členov. Jej rozhodnutie je prijaté, ak zaň zahlasujú najmenej traja členovia.
 12. RoK zvoláva jej predseda podľa potreby, najmenej však raz štvrťročne. Na žiadosť aspoň dvoch jej členov je povinný zvolať tak, aby sa konala do desiatich dní.
 13. Vnútorný predpis môže bližšie ustanoviť pôsobnosť a činnosť ÚRK.