Ústredná revízna komisia

Ing. Jozef Hlinka PhD.
Predseda ÚRK

Mgr. Vlasta Kutláková
Podpredsedníčka ÚRK

 1. Ústredná revízna komisia /v ďalšom texte len „ÚRK“/ je ústredným orgánom hnutia, ktorý kontroluje činnosť všetkých orgánov s celoštátnou pôsobnosťou a kontrolórov okresných a miestnych organizácií vo vymedzených veciach.
 2. ÚRK je tvorená piatimi členmi, ktorí sú volení Snemom Hnutia na návrh Predsedu Hnutia, alebo na návrh piatich delegátov Snemu Hnutia na obdobie štyroch rokov. Predsedu a podpredsedu ÚRK volia členovia ÚRK zo svojho stredu, pričom v prípade neprítomnosti predsedu ÚRK ho zastupuje podpredseda v plnom rozsahu jeho práv a povinností. ÚRK sa
  schádza na rokovanie spravidla raz za tri mesiace, pričom rokovanie je povinný zvolať jej predseda.
 3. ÚRK je uznášaniaschopná, ak je prítomná väčšina jej členov. Jej rozhodnutie je prijaté, ak zaň zahlasujú najmenej traja členovia.
 4. V prípade, ak klesne počet členov ÚRK pod stav uvedený v ods. 2 tohto článku počas svojho funkčného obdobia, Predsedníctvo hnutia má právo vymenovať náhradných členov ÚRK do konania zasadnutia nasledujúceho snemu.
 5. Člen ÚRK sa môže vzdať funkcie pred uplynutím jeho funkčného obdobia z akýchkoľvek dôvodov a to tak, že o svojom odstúpení písomne informuje Predsedu hnutia. Mandát takéhoto člena zaniká doručením informácie predsedovi. V prípade ak sa skončí funkcia členovi ÚRK pred uplynutím jeho funkčného obdobia, môže ÚRK na jeho miesto do konania najbližšieho riadneho Snemu kooptovať nového člena ÚRK. ÚRK môže kooptovať iba jedného člena.
 6. ÚRK:
  a) informuje o zistených nedostatkoch predsedu hnutia a členov Predsedníctva,
  b) kontroluje hospodárenie s majetkom hnutia a overuje postup vo veciach účtovníctva,
  c) predkladá Predsedníctvu hnutia správu o svojej činnosti, o výsledku preskúmavania účtovnej závierky a o zistených nedostatkoch.
 7. Členovia ÚRK sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti hnutia, pričom kontrolnou činnosťou sa zisťuje objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi Hnutia, príčiny a škodlivé následky vyplývajúce zo zistených nedostatkov a
  zodpovednosť kontrolovaných subjektov a ich členov za zistené nedostatky.
 8. ÚRK je povinná upozorniť Predsedníctvo hnutia na zistené nedostatky a podávať návrhy na ich odstránenie.
 9. Členstvo v ÚRK je nezlučiteľné s funkciou Predsedu hnutia, s funkciou člena Predsedníctva, s funkciou generálneho manažéra hnutia, ako aj s funkciou člena Rozhodcovskej komisie.
 10. Vnútorný predpis môže bližšie ustanoviť pôsobnosť a činnosť ÚRK.