Články

Veková hranica pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Petra Krištúfková, Boris Kollár a Zuzana Šebová predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu je zvýšiť vekovú hranicu pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím určenú pre poskytovanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu a peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla zo 65 rokov na 75 rokov veku.

Na základe štatistických zisťovaní a demografického vývoja spoločnosti, pri zvyšovaní veku odchodu do dôchodku a vlastného aktívneho veku obyvateľstva je hranica 65 rokov pre nárokovateľnosť vyššie spomínaných príspevkov podľa predkladateľov zákona už neaktuálna a prekonaná. Preto ju v tomto návrhu zákona predkladatelia navrhujú posunúť na hranicu 75 rokov, ktorá reálnejšie odráža skutočnosť. Umožní sa tým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím dlhšie a kvalitnejšie sa zapájať do bežného spoločenského života aj v aktívnom dôchodcovskom veku.
Peňažné príspevky podľa uvedeného zákona majú osobám s ťažkým zdravotným postihnutím pomôcť sociálne sa začleniť do spoločnosti a tiež podporiť nezávislosť takejto osoby. Zámerom je, aby sa osoba s ťažkým zdravotným postihnutím dokázala v čo najvyššej možnej miere aktivizovať pri plnení úloh v rodine a v pracovnom prostredí, ako aj pri vykonávaní aktivít pri vzdelávaní a vo voľnom čase. Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, má pozitívne sociálne vplyvy, nemá vplyv na životné prostredie, a nemá ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

Komentáre

komentárov