Články

Životné prostredie a lesné hospodárstvo

Životné prostredie a lesné hospodárstvo

Pojem životné prostredie je v modernej dobe veľmi frekventovaný výraz, ktorý v sebe skrýva súbor všetkých činiteľov s ktorými prichádza do styku každý živý organizmus, človek nevynímajúc. Medzi jeho základné zložky patrí ovzdušie, voda, pôda, horniny a živé organizmy.

Kvalita životného prostredia je odrazom kultúrnej a spoločenskej vyspelosti národa. Stav prírody je súčasťou prírodného a kultúrneho dedičstva Slovenska.

Životné prostredie a jeho kvalita patrí medzi 6 najrizikovejších faktorov predčasných úmrtí obyvateľov na našej Zemi. Túto závažnú skutočnosť si uvedomuje aj EÚ, ktorá vyčleňuje najviac finančných prostriedkov prostredníctvom štrukturálnych fondov práve na kvalitu životného prostredia.

V tejto oblasti sme na Slovensku našim obyvateľom a prírode veľa dlžný, máme stále čo vylepšovať.

Politické hnutie SME RODINA – Boris Kollár chce pomáhať občanom Slovenska predovšetkým

 • v skvalitňovaní životného prostredia;
 • v nastavení štátnej politiky na úseku životného prostredia tak, aby sme zabezpečovanie energetickej potreby Slovenska,  priemyselnej výroby a ťažby nerastných surovín nerealizovali na úkor zdravia  ľudí;
 • podporou projektov na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov (napr. na výrobu energií);
 • vo vysporiadaní sa so starými záťažami;
 • skvalitnením stavu prírody a krajiny Slovenska, ktorej sa v poslednej dobe nevenuje náležitá  pozornosť;
 • zmenou prístupu k starostlivosti o prírodu a krajinu, vytvoriť nové pracovné miesta predovšetkým v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou;
 • reštartovať celú oblasť životného prostredia tak, aby sa:
  – zmysluplne využíval potenciál odborníkov v tejto oblasti na Slovensku;
  – zdynamizovalo čerpanie štrukturálnych fondov Kvalita  životného prostredia na projekty, ktoré pomôžu ľuďom zlepšiť ich zdravotný stav a kvalitu života, na čo vplýva predovšetkým kvalitná voda, čistý vzduch a nekontaminovaná pôda;

Lesné hospodárstvo

Veľmi nepriaznivá situácia je aj v  lesnícko – drevárskom komplexe. Aj napriek tomu, že Slovenská republika  svojou lesnatosťou 41,1% patrí medzi lídrov v Európe, je stav lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu vo veľkej recesii, čo má významný negatívny dopad na zamestnanosť a kvalitu života občanov na vidieku. Aj napriek tomu, že v Programovom vyhlásení vlády SR sa uvádza, že cieľom politiky vlády je podpora rozvoja vidieka, zlepšovanie životných podmienok vidieckeho obyvateľstva a spracovanie drevnej hmoty vyťaženej na Slovensku domácimi spracovateľmi, vidiek stále upadá a lesom sa nevenuje patričná pozornosť. Pritom Slovensko je prevažne vidieckou krajinou a na vidieku žije cca 40% obyvateľstva. Z celkového počtu obci  2 890 je 89% vidieckych a jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov na vidieku sú lesnícke subjekty a píly.

Podľa oficiálnej colnej štatistiky sa v  minulom roku  zo Slovenska vyviezlo 2 449 000 m3 dreva čo predstavuje cca 122 450 kamiónov. Oproti roku 2010 je to o 837 000 m3 dreva viac.  Pokiaľ by sa tento objem spracoval domácimi spracovateľmi, vytvorilo by sa tým cca 7 500 nových pracovných miest, tržby by dosiahli objem cca 1,16 miliárd EUR a daňové a odvodové príjmy cca 100 mil. EUR, čo by výrazne pomohlo predovšetkým vidieku.

Vieme veľmi dobre o katastrofálnom stave píl, nekompetentnom riadení štátneho podniku LESY Slovenskej republiky š.p. o stále sa zvyšujúcich ťažbách v lesoch vo vlastníctve štátu. Za dva roky vyťažila táto organizácia pod vedením SNS zo štátnych lesov o 507 176 m3 dreva viac, čo je  ročne o 253 588 m3 viac, ako bol priemer ročných  ťažieb za minulé 4 ročné volebné obdobie, pritom v  jeho polovici 14. a 15.5.2014 Slovensko postihla druhá najväčšia veterná kalamita Žofia a LESY Slovenskej republiky spracovali  obrovské množstvo kalamitou zničeného a poškodeného dreva.

Aj napriek výraznému navýšeniu ťažieb nominanti SNS dosiahli za dva roky tejto vlády v priemerne  ročne o 26% horšie hospodárske výsledky, ako bol ročný priemer  hospodárskeho výsledku pred zdanením v minulom 4 ročnom volebnom období, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje ročne menej o 3 123 000 EUR.  Z lesa sa berie viac, ako sa do neho dáva, čo má a do budúcna bude mať v období klimatickej zmeny veľmi nepriaznivé dopady na životné prostredie. Súčasný stav v tejto oblasti je taký, že zamestnanci lesov sa hanbia za svoje vedenie, píly produkujú straty, alebo krachujú, dodávatelia prác  strácajú záujem  o vykonávanie prác pre LESY Slovenskej republiky š.p. a zahraničie sa z nás smeje. Tak nepriaznivá situácia v tomto sektore ešte nebola a to v súčasnosti nie je hospodárska kríza. Na základe mojich poznatkov a dlhodobých skúseností v tejto oblasti musím s poľutovaním konštatovať, že pri súčasnom vedení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a LESOV Slovenskej republiky š.p. sa bude uvedený stav len zhoršovať. Hlavným problémom je, že to nie je o  nedostatku kvalitných odborníkov, ale o systéme manažovania rezortu, organizácií, majetku štátu a ľudských zdrojov, ktorý je potrebné zmeniť – reštartovať.

Hnutiu SME RODINA – Boris Kollár záleží na každom občanovi. Pokiaľ dostane dôveru od voličov, ktorá mu umožní to, aby sa mohlo podieľať na riadení štátu, nedopustíme, aby sa slovenský vidiek stal surovinovou základňou a zásobárňou lacnej pracovnej sily  pre zahraničie a LESY Slovenskej republiky š.p., ako druhý najväčší štátny podnik na Slovensku spravujúci lesný majetok štátu obrovskej hodnoty, boli  hračkou v rukách oligarchov.

Komentáre

komentárov