Články

Zníženie povinného kvóra posilní referendum ako inštitút priamej demokracie

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Zníženie povinného kvóra posilní referendum ako inštitút priamej demokracie

 

Bratislava, 25. marec 2019

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár navrhuje, aby  sa znížila podmienka nadpolovičnej účasti oprávnených voličov na platnosť celoštátneho referenda s tým, že bude postačovať účasť najmenej 30 % oprávnených voličov, pričom rozhodnutie musí byť prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. 

„Cieľom nami navrhovanej novelizácie Ústavy Slovenskej republiky je posilnenie práva občanov Slovenskej republiky zúčastňovať sa na správe veci verejných prostredníctvom inštitútu referenda. Takéto posilnenie účasti občanov na rozhodovacích procesoch je potrebné, pretože politické strany opakovane nechránia verejný záujem, ale záujmy finančných skupín,“ upozornil poslanec NR SR a predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár.

 

Štatistické údaje ukazujú, že volebná účasť pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov alebo do Európskeho parlamentu sa pohybuje v intervale 13% až 20 %. Z toho vyplýva, že menej ako 20% obyvateľstva má aktívny záujem rozhodovať o záležitostiach spoločenského záujmu. Na základe uvedeného navrhujeme, aby  sa znížila podmienka nadpolovičnej účasti oprávnených voličov na platnosť celoštátneho referenda s tým, že bude postačovať účasť najmenej 30 % oprávnených voličov, pričom rozhodnutie musí byť prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. 

Výsledok referenda má byť pre NR SR záväzný a mal by sa vyhlásiť rovnako ako zákon. Tak by sa umožnilo občanom Slovenskej republiky spolurozhodovať o osude ich vlastného štátu oveľa jednoduchšie a spravodlivejšie. Predložený návrh ústavného zákona dáva do rúk občanov zásadný nástroj pri aktívnom rozhodovaní o veciach verejných so zreteľom na záujem samotných občanov a nie finančných, či iných záujmových skupín.

Inštitút referenda  predstavuje jedinečnú možnosť občanov podieľať na správe veci verejných priamo. Napriek tejto jedinečnosti sa ukazuje, že inštitút referenda nenašiel na Slovensku silné zakotvenie v porovnaní s inými európskymi štátmi. Od vzniku samostatného štátu sa na Slovensku referendum uskutočnilo celkovo sedemkrát. Z tohto počtu: jedno referendum bolo zmarené, päť bolo neúspešných pre nedostatočnú účasť a iba jediné referendum bolo úspešné. Vzhľadom na historické skúsenosti možno konštatovať, že striktná požiadavka 50% referendového kvóra de facto oslabuje využitie tohto inštitútu priamej demokracie.

           

Tlačové oddelenie
SME RODINA – Boris Kollár

Komentáre

komentárov