Články

OSOBNÝ BANKROT PO NOVOM

Čoraz častejšie sa na mňa obracajú ľudia s otázkami týkajúcimi sa osobného bankrotu. Preto Vám ponúkam stručný exkurz  a mojou snahou je uľahčiť  Vám orientáciu v tejto problematike a poukázať na novú právnu úpravu osobného bankrotu.

V zmysle novely zákona o konkurze a reštrukturalizácií, ktorá nadobudla účinnosť od 1.marca 2017 je dlžník oprávnený domáhať sa zbavenia svojich dlhov konkurzom (vhodné, ak  dlžník nemá majetok ) alebo  splátkovým kalendárom ( vhodné, ak dlžník nejaký majetok má a chce si ho ponechať ).  Rozdiel medzi konkurzom a splátkovým kalendárom spočíva v tom, že pri splátkovom kalendári nemusí dôjsť k speňaženiu celého majetku dlžníka, ale majetok si dlžník môže  ponechať. Platí však, že uspokojenie veriteľov by nemalo byť nižšie ako 30% z pohľadávok a malo by byť o 10% vyššie ako pri vyhlásení konkurzu.

Avšak v tomto smere je potrebné uviesť, že dlžník má túto možnosť domáhať sa zbavenia svojich dlhov len raz  za 10 rokov od vyhlásenia konkurzu alebo od určenia splátkového kalendára. Zároveň dlžník môže podať návrh na vyhlásenie konkurzu len v prípade, ak je proti nemu vedená exekúcia, alebo iné obdobné vykonávacie konanie  ( napr. daňové exekučné konanie, exekúcia zo strany Sociálnej poisťovne, a podobne ). V ostatných prípadoch je možné sa domáhať zbaveniu dlhov len prostredníctvom splátkového kalendára.

 

 1. Inštitút osobného bankrotu môže dlžník využiť bez ohľadu na to, či je nezamestnaný, invalid, dôchodca, zamestnanec alebo živnostník, teda môže ho využiť akákoľvek fyzická osoba. Jedinou podmienkou však je, že musí byť voči dlžníkovi vedené exekučné či obdobné vykonávacie konanie, pričom stačí ak má záväzok 180 dní po splatnosti, prípadne spĺňa podmienku aj vtedy, ak pohľadávku nie je možné vymôcť exekučne.
 2. Určité pohľadávky ( tvz. nedotknuteľné ) musí dlžník splácať aj po oddlžení ( napr. pohľadávky maloletého dieťaťa na výživné, peňažný trest podľa trestného zákona, pohľadávky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví ), nakoľko vzhľadom na ich  povahu, resp. dôvod ich vzniku nie je dôvod takéto pohľadávky dlžníkovi odpúšťať.
 3. Návrh na vyhlásenie konkurzu ako aj návrh na určenie splátkového kalendára je potrebné podať na predpísanom tlačive, čím sa sleduje snaha zjednodušenia celého procesu oddlženia.
 4. Vyžaduje sa, aby do okamihu, pokiaľ nebude ustanovený správca bol dlžník zastúpený advokátom určeným Centrom právnej pomoci alebo Centrom právnej pomoci za predpokladu, že sám nemá právnické vzdelanie II. stupňa. Teda najprv je potrebné zájsť do Centra právnej pomoci ( http://www.centrumpravnejpomoci.sk ), kde rozhodnú o tom, či dlžníka budú zastupovať alebo mu určia advokáta.
 5. V súvislosti s osobným bankrotom bude musieť dlžník uhradiť preddavok na úhradu paušálnej odmeny a nákladov  správcu vo výške 500,-€, na ktoré mu môže Centrum právnej pomoci požičať, ak je sociálny prípad – čiže spĺňa podmienky Centra právnej pomoci pre bezplatnú právnu pomoc. Okrem tejto sumy v procese bankrotu nebude hradiť žiadnu ďalšiu sumu, za predpokladu, že nemá žiaden majetok. Ak dlžník má majetok, prípadné ďalšie trovy si správca ponechá z jeho majetku, ktorý rozpredá.
 6. Po novom sa nevyžaduje minimálny majetok dlžníka v hodnote 1.659,70,-€
 7. V prípade, ak sú splnené všetky náležitosti návrhu , súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu vyhlási konkurz alebo poskytne právnu ochranu.
 8. Podľa novely zákona súd o oddlžení rozhoduje v uznesení o vyhlásení konkurzu alebo v uznesení o určení splátkového kalendára tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, pričom v uznesení taxatívne uvedie, o ktoré dlhy ide.
 9. Súd nenariaďuje skúšobné obdobie.
 10. Po vyhlásení konkurzu dlžník nenakladá so svojim majetkom, ale toto oprávnenie prechádza na správcu, ktorý bude konať za dlžníka.
 11. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a do konkurznej podstaty patrí všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu
 12. Obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia 10 000,-€ nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň z časti pohľadávky prihlásených veriteľov. To znamená, že aj obydlie dlžníka možno v konkurze predať, ak jeho trhová hodnota bude presahovať nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. Ak k tomu reálne dôjde, čiastku peňazí rovnajúcu sa výške nepostihnuteľnej hodnoty obydlia vyplatí správca dlžníkovi na špeciálny bankový účet, ktorý na tento účel zriadi správca. Dlžník môže požiadať banku, aby z neho vykonávala mesačné platby do sumy  250 eur , pričom v zmysle nariadenia vlády SR ide  o sumu, ktorá by sa mala približovať k cene nájmu, za ktorú si fyzická osoba vie zabezpečiť bývanie v jednoizbovom byte, resp. obdobnej nehnuteľnosti v SR a to počas približne 40 mesiacov po tom, čo o bývanie prišla.
 13. Oddlžením sa pohľadávky stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov. Dlžník sa zbaví svojich dlhov, ktoré mu vznikli pred vyhlásením konkurzu. Tiež sa zbaví všetkých záväzkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti, na základe dovtedy uzatvorených zmlúv, či záväzkov.
 14. Je potrebné myslieť na to, že ak v období 6 rokov zdedíte väčší majetok, je potrebné ponúknuť aspoň polovicu takýchto príjmov svojim veriteľom, ktorí boli oddlžení. Rovnako to platí aj pri výhrach v lotérii a v obdobných prípadoch. V opačnom prípade ide o Váš nepoctivý zámer, pre ktorý môže byť celé oddlženie zrušené.
 15. Skutočnosť, že dlžník prešiel osobným bankrotom sa navždy zaznamenáva v Obchodnom vestníku. Ak bude dlžník v budúcnosti žiadať o úver, alebo pôžičku, jeho možný budúci veriteľ ho môže vyhodnotiť ako rizikového klienta.

Na záver možno konštatovať, že nový osobný bankrot je omnoho prístupnejší pre dlžníkov, ktorí sú „na dne“ a nemajú žiaden majetok a ani možnosť sa z dlhov dostať.

Autor článku
Mgr. Petra Hajšelová

Komentáre

komentárov