Články

Pomoc: Spotrebiteľské zmluvy a úvery ako na dlani

Čoraz častejšie sa na mňa obracajú ľudia s prosbou o pomoc a žiadajú ma, aby som nahliadla do ich spotrebiteľských zmlúv a zmlúv o spotrebiteľských úveroch, pretože majú pocit, že zo strany dodávateľa finančných prostriedkov (najmä nebankových subjektov) boli podvedení a splácanie úveru a nespočetného množstva poplatkov, ktoré si účtuje dodávateľ nemá konca kraja. Musím konštatovať, že množstvo zmlúv obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky a čoraz častejšie  spotrebitelia pristupujú k podaniam žaloby na súd, v rámci ktorej sa domáhajú určenia neplatnosti zmluvy (v celku, alebo jej časti), o vydania bezdôvodného obohatenia alebo aby súd určil zmluvu za bezúročnú a bez poplatkov, z dôvodu absencie povinných náležitostí .

Spotrebiteľský úver upravuje zákon č. 129/2010 Z.z. ako dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme odloženej platby, pôžičky, úveru alebo inej právnej formy.

Spotrebiteľskou zmluvou rozumieme každú zmluvu bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Pre spotrebiteľské zmluvy je charakteristické, že spotrebiteľ vstupuje do zmluvného vzťahu s dodávateľom za zmluvných podmienok, ktoré si vopred určil dodávateľ, a spotrebiteľ nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzavretie zmluvy. (Obchodné podmienky, Všeobecné podmienky, sadzobníky, a pod.)

Po preštudovaní množstva spotrebiteľských zmlúv a zmlúv o spotrebiteľských úveroch ponúkam prehľad najčastejšie sa vyskytujúcich neprijateľných zmluvných podmienok, ktoré dávajú právny podklad na to, aby sa spotrebiteľ domáhal svojej ochrany súdnou cestou.

  • Poplatky – ak si dodávateľ účtuje rôzne poplatky ako sú napr. poplatok za poskytnutie úveru, poplatok za spracovanie úveru, poplatok za vedenie úverového účtu a pod., ide o neprijateľnú zmluvnú podmienku, pretože sa jedná o finančné záväzky spotrebiteľa za plnenie, ktoré mu po materiálnej stránke nie sú dodané a slúžia v skutočnosti len záujmom dodávateľa a zakladajú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. I samotná povinnosť uhradiť poplatok za spracovanie úveru je neprijateľnou zmluvnou podmienkou, pretože predstavuje plnenie, za ktoré spotrebiteľ nedostáva žiadne reálne protiplnenie. Jedná sa o plnenie za administratívnu agendu veriteľa s poskytnutím úveru, a teda za plnenie, ktoré si spotrebiteľ neobjednal a ktoré slúži výlučne v prospech veriteľa, pričom odplatou za poskytnutie úveru sú úroky. V prípade, ak si dodávateľ ešte pred poskytnutím úveru zinkasuje nejakú časť (poplatok za poskytnutie), je to v rozpore s ratio legis právnej úpravy úveru. Takéto úverovanie odporuje aj spotrebiteľskému právu, pretože sa spotrebiteľovi poskytuje úver na jeho ekonomické využitie v krátenej výške, pričom veritelia úroky počítajú aj z neposkytnutých peňažných prostriedkov.
  • Pozor na poradie v akom si veritelia uspokojujú svoju pohľadávku z mesačných splátok.

Objavujú sa prípady, že v zmluvách sú zakotvené ustanovenia ohľadom poradia uspokojovania pohľadávky veriteľa a to v nasledovnom poradí :  rôzne sankčné úroky, poplatky, úroky a na poslednom mieste istina. Ak Vaša zmluva obsahuje takéto ustanovenie, uvedená zmluvná podmienka je hrubo nevyvážená pretože nerešpektuje nepochybný a oprávnený ekonomický záujem  spotrebiteľa na tom, aby najskôr splatil istinu úveru, ktorá je základom pre úročenie pohľadávky, ale pripúšťa v tak závažnej otázke ľubovôľu dodávateľa, a teda jeho svojvoľné rozhodovanie o výške nielen príslušenstva , ale v  konečnom dôsledku aj o výške samotnej istiny pohľadávky. Započítanie platieb najprv na príslušenstvo pohľadávky a až potom na istinu zakladá hrubú nerovnováhu vo vzájomných právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa a je spôsobilé navyšovať náklady spotrebiteľa s úverom na rozdiel od použitia jeho platieb v súlade s úpravou obsiahnutou v § 556 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

  • Zo zmluvy by malo byť zrejmé aká je výška, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov – Pre určenie práv a povinností zmluvných strán z uzatvorenej zmluvy je nevyhnutné vedieť, koľko dlžník v jednotlivých splátkach plní na istinu, osobitne na úroky a osobitne na poplatky. V prípade ak zmluvy o spotrebiteľskom úvere neobsahujú obligatórne náležitosti zmluvy (a to výšku, počet a termíny splátok nielen istiny, ale aj úrokov a iných poplatkov), poskytnutý úver sa zo zákona považuje za bezúročný a bez poplatkov. Zákonom stanovené členenie a uvedenie jednotlivých čiastok úveru nie je svojvoľné, ale predstavuje prehľadné vymedzenie povinností dlžníka tak, aby sa dokázal zorientovať  v ponuke spotrebiteľských úverov a aby súčasne nebolo možné uplatňovanie si nárokov veriteľom, ktoré mu neprislúchajú.

V prípade ak  vo Vašej zmluve absentuje údaj o konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru (ak tento údaj v zmluve jednoznačne uvedený dátumom nenachádzate), tak treba považovať zmluvu za bezúročnú a bez poplatkov. Nie je prípustné, aby sa spotrebiteľ k údaju o konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru dopracovával výkladom a výpočtom.

  • Neprimerane vysoké úroky – dojednané pri peňažnej pôžičke sú všeobecne považované za odporujúce uznávaným pravidlám správania a vzájomných vzťahov medzi ľuďmi a mravným princípom spoločenského poriadku, a teda sú v rozpore s dobrými mravmi. Požiadavka na neprimerané zmluvné úroky môže za istých okolností v sebe obsahovať i skutkovú podstatu trestného činu úžery, kedy dohoda o neprimeraných úrokoch je neplatná pre rozpor so zákonom, alebo v iných prípadoch pre rozpor s dobrými mravmi. Absolútne neplatným právnym úkonom je úver, poskytnutý pri zneužití tiesne alebo aj ľahkovážnosti za neprimerané protiplnenie (úroky, poplatky).
  • Započítanie pohľadávok – proti splatnej pohľadávke nemožno započítať pohľadávku, ktorá ešte nie je splatná, rovnako nemožno započítať ani premlčané pohľadávky. Ak sa v zmluve nachádza takéto dojednanie, vtedy je táto zmluvná podmienka neprijateľnou, pretože v  zmysle ustanovenia §580 Občianskeho zákonníka je započítanie účinné len ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému účastníkovi prejav smerujúci k započítaniu, teda prejav adresovaný druhému účastníkovi z ktorého je zrejmé, ktorá pohľadávka a v akom rozsahu sa uplatňuje na započítanie.
  • Zmenky – od 01.01.2011 je vystavenie zmenky ( k zabezpečeniu splatenia dlhu) v súlade § 17 ods. 3 zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri spotrebiteľských úveroch   zakázaná. Do toho času bola zmenka pri spotrebiteľských úveroch prípustná iba ako tzv. zabezpečovacia zmenka do výšky maximálne 30% istiny poskytnutého spotrebiteľského úveru (§4 ods. 6 zákon č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch). Z uvedeného plynie, že akákoľvek inak – v rozpore so zákonom dojednaná zmenka je neplatná práve pre rozpor so zákonom.
  • Vyhlásenie spotrebiteľa, že sa oboznámil s úverovými podmienkami : de facto prenáša na spotrebiteľa dôkazné bremeno v otázke skutočného a riadneho oboznámenia sa s obchodnými podmienkami, sadzobníkom poplatkov a informáciami o poistení. Práve skryté prenesenie dôkazného bremena má pre spotrebiteľa neprijateľný účinok vo vzťahu k potencionálnemu uplatneniu jeho práv na súde a u iných štátnych orgánov, keďže spotrebiteľ už len v dôsledku predmetnej zmluvnej podmienky môže byť odradený od prípadného podania podnetov alebo návrhov štátnym orgánom. Predmetná zmluvná podmienka zakladá hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa (§53 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
  • Dohoda o zrážkach zo mzdy – v prípade, ak Vaša zmluva obsahuje uvedenú dohodu, možno ju považovať za neprijateľnú podmienku v spotrebiteľských zmluvách. Akceptované sú len zrážky zo mzdy v exekúcii.
  • Rozhodcovská doložka – niektoré spotrebiteľské zmluvy alebo zmluvy o spotrebiteľských úveroch obsahujú aj rozhodcovskú doložku, pričom vo svojich dôsledkoch táto doložka predstavuje veľmi výrazný zásah do práv a povinností medzi dodávateľom a spotrebiteľom, pretože nie súd, ale rozhodca rozhodne o právach a právom chránených záujmoch a výsledkom je nový kvalifikovaný záväzok. Takáto zmluvná podmienka sa považuje za neprijateľnú.
  • Doručovanie zásielok – ak Vaša zmluva obsahuje ustanovenie, podľa ktorého sa zásielka zasielaná poštou spotrebiteľovi považuje za doručenú, a to aj vtedy, ak sa spotrebiteľ o doručenej zásielke nedozvedel. V tom prípade ide o neprijateľnú zmluvnú podmienku. Z ustanovenia §45 ods. 1 OZ vyplýva, že prejav vôle vrátane písomností je účinný voči adresátovi až od okamihu, keď sa dostane do jeho sféry dispozície.

Ak Vaša spotrebiteľská zmluva alebo zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky, máte právo obrátiť sa na súd, pričom povinnosťou súdu v spotrebiteľských sporoch je ex offo (z úradnej povinnosti) sa zaoberať neprijateľnosťou jednotlivých zmluvných podmienok.

Na záver je potrebné uviesť, že spotrebiteľ je v celom súdnom konaní oslobodený od súdnych poplatkov v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2  písm. u ) zákona č. 71/1992 Z.z. o súdnych poplatkoch. Oslobodenie od súdnych poplatkov sa vzťahuje aj na konanie o vydanie bezdôvodného obohatenia.

 

Autor článku : Mgr. Petra Hajšelová
vedúca pracovnej skupiny Justícia a právny štát

Komentáre

komentárov